Znajdź pracownika do swojej firmy

Biuro 1 Biuro 1 Biuro 2 Biuro 3 Biuro 4 Biuro 5 Biuro 6 Biuro 6

Zarezerwuj biuro na godzinę

Rezerwacja od:
Rezerwacja do:

Godzina rozpoczęcia:

Godzina zakończenia:

Imię i nazwisko rezerwującego:

Adres email:

Telefon:
Regulamin

REGULAMIN

 

POJĘCIA:

 1. Firma – Firma będąca właścicielem powierzchni biurowych.
 2. Klient – osoba lub Firma wynajmująca powierzchnie biurowe.
 3. Usługa Podstawowa – wynajem przestrzeni biurowej, tj. biurka dla 1 osoby z komputerem i dostępem do Internetu, na czas 1 h w miesiącu wraz z Usługa Adresu Siedziby.
 4. Usługa jednorazowego korzystanie z powierzchni biurowej – jednorazowe wynajęcie powierzchni biurowej lub Sali konferencyjnej dokonane na podstawie Rezerwacji, płatność po wykonaniu usługi na podstawie wystawionej FV oraz ceny za dokonana usługę wynikającą z Cennika Firmy (Cennik pkt 2 Wynajem powierzchni biurowej).
 5. Usługa Adresu Siedziby - możliwość rejestracji firmy Klienta pod adresem Firmy
 6. Usługa Adresu Korespondencyjnego - możliwość używania adresu Firmy do celów korespondencyjnych jak i marketingowych.
 7. Usługa skrzynki pocztowej – możliwość przyjmowania korespondencji przychodzącej poprzez box pocztowy.
 8. Przestrzeń biurowa – określona część powierzchni biurowej przekazana do dyspozycji Klienta na czas określony zgodnie z umową lub Rezerwacją.

a)    Przestrzeń biurowa wariant I – biuro dla 2 osób, wynajem powierzchni biurowej z przeznaczeniem na biuro. Biurka dla 2 osób, z dostępem do Internetu oraz do sieci WI-FI. 

b)    Przestrzeń biurowa wariant II –, wynajem powierzchni biurowej, którą można przeznaczyć na:

 • Biuro dla 3 -5 osób Biurka dla 3 – 5 osób z dostępem do Internetu bezprzewodowego WI –FI (ustawienia biurek po uzgodnieniu z Klientem).
 • Mała sala szkoleniowa do 5 osób (ustawienia Sali wg uzgodnień z Klientem.) Dostęp do Internetu bezprzewodowego WI –FI, flipchart.
 • Sala do nauki języka obcego do 6 osób (ustawienia Sali wg uzgodnień z Klientem.) Dostęp do Internetu bezprzewodowego WI –FI, flipchart.

c)     Przestrzeń biurowa wariant III – sala konferencyjno – szkoleniowa dla 6 -10 osób, wynajem Sali na szkolenia, konferencje, spotkania biznesowe. Dostęp do Internetu bezprzewodowego WI –FI, flipchart. Zapewniamy napoje zimne i ciepłe oraz susz konferencyjny.

d)    Przestrzeń biurowa wariant IV – wynajem biura lub Sali konferencyjno – szkoleniowej wg indywidualnych ustaleń z Klientem. Uzgodnienia indywidualne zapisane aneksem do umowy.

 1. Obsługa korespondencji przychodzącej – Firma po udzieleniu pełnomocnictwa  może odbierać korespondencję Klienta i przekazywać mu ją na wskazany adres lub pozostawić do odbioru osobistego przez Klienta. Klient powinien odbierać przesyłki adresowane do niego w terminie 14 dni od podjęcia informacji od firmy o ich wpłynięciu. Po wyrażeniu pisemnej prośby korespondencja może być przekierowywana na adres wskazany przez Klienta.
 2. Obsługa korespondencji wychodzącej – wysyłanie korespondencji do Kontrahentów i Klientów Klienta zgodnie z jego wskazówkami.
 3. Usługa powiadamiania o korespondencji – Powiadamianie Klienta o korespondencji jaka do niego przyszła i wskazanie nadawcy nadesłanej korespondencji jeśli jest to możliwe. Powiadamianie o nadesłanej korespondencji będzie odbywało się drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w umowie lub za pomocą smsów na numer telefonu komórkowego wskazany w umowie.
 4.  Rezerwacja – rezerwowanie terminu wynajęcia powierzchni biurowej, dokonywana przez Klienta za pomocą strony internetowej lub zgłoszenia mailowego.
 5.  Usługę Bezumownego Adresu Siedziby – wykorzystywanie adresu Firmy w dokumentach rejestrowych i marketingowych Klienta bez umowy z Firmą, po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu okresu wypowiedzenia umowy. Posługiwanie się adresem Firmy przez Klienta w dokumentach rejestrowych, korespondencji, materiałach marketingowych i promocyjnych, na stronach internetowych, w ogłoszeniach internetowych oraz na forach internetowych.
 6. Usługi dodatkowe – inne usługi świadczone przez Firmę z godnie z cennikiem i Regulaminem tj. przygotowanie pism w języku polskim jak i obcym, tłumaczenie pism, skanowanie oraz sporządzanie kserokopii czarno- białych lub kolorowych.

Świadczenie usług

 

 1. W trakcie trwania Umowy Firma będzie świadczyła na rzecz Klienta jedną lub więcej usług wskazanych w umowie, według wyboru Klienta.
 2. Wszelkie Usługi świadczone są w Godzinach Otwarcia biura tj. od 9 do 17, chyba że Klient zamówi wykonanie usługi w Godzinach Dodatkowych.
 3. Klient może skorzystać z  Usług Dodatkowych nie zawartych w umowie. W takim przypadku Strony ustalą rodzaj takiej usługi oraz wynagrodzenie z tytułu jej świadczenia na podstawie Rezerwacji.
 4. Za wszelkie Usługi Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie określone w Cenniku   stanowiącym załącznik do Umowy lub na podstawie Rezerwacji..
 5. Rezygnacja z jednej lub kilku Usług wskazanych przez Klienta w umowie może nastąpić  w formie aneksu do Umowy. Klient może również ograniczyć zakres świadczonych na jego rzecz usług co powinno zostać dokonane poprzez dookreślenie sposobu świadczenia usług w formie aneksu do umowy.

 

Rezerwacja terminów

 

 1. Firma będzie przekazywać Klientom do wyłącznego użytkowania określone powierzchnie biurowe lub salę konferencyjno – szkoleniową.
 2. Firma będzie przekazywać Klientom wynajętą powierzchnię biurową jedynie po Rezerwacji jej przez Klienta oraz pod warunkiem jej dostępności w danym czasie i terminie.
 3. Klienci, chcący korzystać z usług w ramach zawartej Umowy maja możliwość dokonywania  Rezerwacji i jej potwierdzania w formie elektronicznej
  bezpośrednio na stronie internetowej.
 4.  Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez Firmę w formie mailowej lub telefonicznej do godziny 16:00 w dniu wpłynięcia Rezerwacji. Brak takiego potwierdzenia  oznaczać będzie iż Rezerwacja w danym dniu i terminie nie jest możliwa . 
 5. W sytuacji gdy w terminie wskazanym przez Klienta wszystkie powierzchnie biurowe są zarezerwowane  Firma poinformuje o tym stanie Klienta i zaproponuje mu inny termin rezerwacji.
 6. Klient ma prawo zrezygnować się z Rezerwacji  w terminie 2 dni roboczych przed zarezerwowanym terminem wynajmu.
 7. W przypadku gdy rezygnacja z Rezerwacji nastąpi w dniu wynajmu powierzchni biurowej Klient jest zobowiązany zapłacić 100% ceny usługi.

 

Użytkowanie pomieszczeń

 

 1. Klient powinien korzystać z powierzchni biurowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Klient powinien zwolnić wynajmowaną powierzchnie biurową zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas  rezerwacji.
 3. Na wniosek Klienta Firma może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu użytkowania Biura. W takim przypadku Klient zapłaci za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z cennikiem.
 4. Klient nie jest uprawniony do instalowania wyposażenia, urządzeń ani żadnego oprogramowania na sprzęcie Firmy lub w  biurach  bez wcześniejszego uzgodnienia takich działań z Firmą.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu Firmy wyrządzone przez siebie, swoich pracowników lub odwiedzających.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści wysyłane z lokalu biurowego Firmy drogą elektroniczną lub w inny sposób.

 

Działania niewskazane

 

 1. Kontrahenci Klienta nie mogą pozostawać w Biurze bez opieki Klienta lub bez obecności pracowników Firmy.
 2. Nie wolno używać Internetu do pobierania dużych plików w celach rozrywkowych, gdyż może to spowodować obciążenie łącza i utrudnienie pracy innym użytkownikom.
 3. Prosi się o zachowanie ciszy i spokoju w Biurach. Słuchanie materiałów dźwiękowych powinno odbywać się poprzez słuchawki. Nie wolno na terenie biura korzystać z urządzeń powodujących zakłócenia i hałas.
 4. Na terenie biura obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz innych używek.

 

Odpowiedzialność Firmy

 

 1. Z tytułu realizacji Umowy Wynajmujący będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na ogólnych zasadach prawa.
 2. Firma nie będzie odpowiedzialna gdy w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej, telefonicznej lub poczty Klient poniesie szkodę.
 3. Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprzekazaniem wiadomości, korespondencji lub informacji Klientowi, która powinna przekazać, jeśli działanie takie było wynikiem niemożności skontaktowania się z Klientem  z Umową.
 4. Firma będzie mogła zniszczyć dokumenty lub korespondencję Klienta jeśli nie zostanie ona przez niego odebrana z siedziby Firmy, w terminie 3 miesięcy od rozwiązania ww. Umowy. Z czynności zniszczenia zostanie sporządzony protokół , w  którym  Firma wskaże Klienta, którego dokumenty zostaną zniszczone, rodzaj dokumentów oraz ich ilość (bez ich otwierania).

 

 

 

Firma                                                                                                 Klient

________________                                                                                 ________________